EMDR traumabehandling för behandling av trauma och PTSD

EMDR-terapi är en är en psykoterapeutisk metod baserad på ögonrörelser.

Metoden har används för att behandla posttraumatisk stress (PTSD) sedan 1960-talet.

Även om den traumatiska händelsen som orsakar problemen ägde rum för länge sedan kan posttraumatiska stressymptom fortsätta påverka det dagliga livet.

PTSD-symptom kan se ut många olika sätt och skiljer sig vanligen mellan människor, men vanligen handlar det något av följande: invaderande minnen, överväldigande känslor, mardrömmar, ångest, känslomässig avstängning eller låg självkänsla. Det finns också andra symptom som kan vara mer eller mindre kraftiga men gör det svårt att leva ett bra liv på ett eller annat sätt.

EMDR är en metod får traumabetarbetning
I EMDR fokuserar du blicken på en rörlig punk medan terapeuten varsamt återkallar minnen av traumat. På så sätt kan hjärnan luras att “omprogrammeras”.

EMDR har använts med stor framgång för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser.

De flesta obehagliga upplevelser bearbetar hjärnan spontant. Efter en tid av obehagskänslor kan vi lämna en traumatisk händelse bakom oss och gå vidare i livet. Ett trauma uppstår när den spontana läkningsprocessen har kommit ur balans.

För den drabbade upplevs detta som att händelsen inte är över eftersom minnen och känslor från händelsen ofrivilligt återaktiveras av saker i omgivningen. Det här kan vara särskilt tydligt i situationer som ditt undermedvetna uppfattar som lik den händelse som orsakade traumat.

Så går EMDR-terapi till

Under en EMDR-behandling används ögonrörelser för att bearbeta minnen från en traumatisk händelse. Det går i princip till så att klienten följer terapeutens fingrar med sin blick. Teraputen rör sina händer enligt specifika mönster samtidigt som delar av traumat är aktiverat.

Syftet är att växelvis stimulera vänster och höger sida av hjärnan för bearbetning av det traumatiska minnet. Med ögonrörelserna nås händelsens psykiska smärtpunkt och därmed kan de medföljande negativa automatiska tankarna bearbetas. I dessa ögonblick kommer en spontan läkning igång som gör att du kan bli från dina besvär.

Centralt är att du under den bitvisa återupplevelsen av traumat, med hjälp av ögonrörelserna och terapeutens närvaro, hela tiden är i kontakt med en känsla av trygghet.

Minskad smärta

EMDR-terapi leder till att den återupplevda psykiska smärtan blir mildras vilket får traumats effekter att klinga av.

Förhoppningen är att bearbeta de traumatiska minnena, känna lättnad och att du på ett bättre sätt ska kunna hantera de känslor och minnen som är förknippade med händelsen.

Andra metoder för behandling av posttraumatisk stress

EMDR är en evidensbaserad metod som funnits länge. Andra metoder för behandling av PTSD är Somatic Experience och Lifespan integration terapi.

Generellt om behandling av PTSD

Vill du veta mer om behandling av posttraumatiska stressymptom kan du fortsätta läsa på vår sida med generell information om PTSD-behandling.