Dansterapi – där tankar och känslor möter kroppen

Dansterapi är en terapeutisk metod där det kognitiva (tankarna) tonas ned.

Dansterapi handlar inte om dans utan om att bli mer medveten om sin kropp, att bli bättre på att lyssna till dess mer subtila signaler och förstå vad de betyder. I takt med att vi blir bättre på det kommer tankarna ändå påverkas och bli mer i balans.

Man kan säga att det är en form av psykoterapi där man når sig själv och sina tankar främst via rörelse. Kroppen har sitt eget språk och via rörelsen går det att skapa försiktiga möten mellan tankar och känslor.

Språket som uppstår är ofta subtilt, och unikt eftersom vi påverkats av det liv vi levt, val vi gjort eller inte gjort och alla de händelser som legat bortom vår egen kontroll. Kroppen minns våra liv på många olika sätt. Kroppshållning, rörelsemönster, gester, spänningar kan vara spår av det vi i vårt medvetna kanske glömt för länge sedan.

Genom att utforska sin egen dans, eller snarare rörelse, så gör du samtidigt ett subtilt utforskande av dig själv på ett mycket djupt plan.

Kroppsmedvetenhet i dansterapi
Danterapi handlar inte om dans utan om att bli mer medveten om sin kropp och bättre på att lyssna till den.

Dansterapi leder ofta förbi de mentala hindren och för oss till insikter som kan vara ganska förvånande.

Dansterapi ger också en ökad kroppsmedvetenhet och har positiv integrerande effekt mellan tanke, känslor och kropp.

Även om fokus ligger på rörelse under själva dansterapin, så ges alltid utrymme för att prata om det som kommit fram och vad kroppen försöker kommunicera. I samtalen strävar du och terapeuten efter att medvetandegöra känslorna och tankarna kring dem.

Snabbtänkt och verbal? Då kan dansterapi vara ett bra val!

För många ger den här terapiformen förvånande bra resultat. Det gäller särskilt personer som har lätt att intellektualisera det som sker i traditionell samtalsterapi. Du kan också vara hjälpt av denna metod om du har svårt att uttrycka känslor med ord.

Oavsett hur våra kroppar ser ut eller hur de är beskaffade, så har de sin egen väg och sitt eget sätt, att säga det som inte kan sägas med ord. I rörelsen brukar känslor spontant uttryckas på symboliska sätt. Ofta är det en spännande process att följa sig själv igenom.

Under en dansterapi ligger fokus alltså på kroppens icke-verbala uttryck och hur de kommuniceras. Den är en kreativ process, där även kreativiteten i sig har en terapeutiskt verkan. Det är inte bara kroppen som rör sig, utan även vår fantasi och vårt känsloliv.

Andra kroppsorienterade terapier

Dansterapi är en av flera former av kroppsorienterad psykoterapi.  Gemensamt för dessa är naturligtvis att kroppen används, antingen i rörelsen som i dansterapi, eller också jobbar man med andningen som i Pulsation therapy.

En positiv effekt som de kroppsorienterade terapiformerna har gemensamt, är att de tränar upp vår kroppsmedvetenhet. Det gör att vi blir bättre på att fånga upp och förstå vår kropp och därmed får vi också lättare att lita till våra känslor.

Av Björn Granberg, faktagranskat den 2 oktober 2016 av Kristina Pettersson, Leg psykoterapeut.