I familjeterapi ser man på familjen som ett system av relationer med band som sträcker sig utanför själva kärnfamiljen.

I familjeterapi ser man på familjen som ett system av relationer med band som sträcker sig utanför själva kärnfamiljen.

Lästid ca 5 min

Familjeterapi i Stockholm med erfarna familjebehandlare

Familjeterapi är ett sätt att skapa balans mellan flera personer som står i nära relation till varandra. Vi erbjuder familjeterapi i Stockholm och gör även hembesök. 

En familj kan beskrivas som ett system av relationer där var och en är beroende av de andra, och där varje individ både påverkar och påverkas.

Familjer förekommer i många former, konstellationer, åldrar, storlekar, samhällsklasser och med olika kulturell bakgrund. Även grupper som arbetar eller lever nära inpå varandra kan ses som en familj och bli hjälpta i familjeterapi.

Oavsett familjeform så påverkar familjemedlemmarna varandra. Hur de kommunicerar påverkar både hur de själva uppfattas av övriga i familjen, men också hur de själva uppfattar de andra – och familjen som helhet. Familjen är verkligen ett komplext fyrdimensionellt system av relationer som behöver vara i balans för att fungera tillfredsställande för samtliga familjemedlemmar.

En familj som av någon anledning kommit ur balans kan ha mycket svårt att hitta tillbaka och kan ha stor hjälp av att söka upp en familjeterapeut.

Hela familjen behöver inte gå i terapi. En familjeterapi behöver inte heller begränsas till just familjemedlemmarna. Även andra som står nära kan delta om de utgör en del av systemet.

Familjebehandling i hemmet

Förutom att familjen är välkommen till mottagningen, så kan vi även besöka er i hemmet. Ofta är det socialtjänsten som beställler dessa tjänster, men det går lika bra att göra privat.

Privat: Vi kommer hem till er i familjen, och identifierar problemet tillsammans. De familjemedlemmar som är med ges utrymme att uttrycka sina tankar om vad som inte fungerar och behöver förändras. Besöket varar i en och halv timme. Vi avslutar med en sammanfattning och reflektion.

Socialtjänsten: Familjebehandlare och uppdragsgivare möts och vi familjebehandlare får information om uppdraget. Tillsammans resonerar vi om ett rimligt upplägg.

Vi bokar upp ett gemensamt uppdragsmöte med familjen, där vi förankrar uppdraget och bestämmer ett första möte med familjen.

Kontakt och tidsbokning

08-684 41 444 Boka direkt Kontaktformulär

Varje familjemedlem ska känna sig hörd, sedd, förstådd och trygg!

Tecken på obalanser kan vara att en eller flera i familjen inte mår bra. Någon kanske har utvecklat en destruktiva roll. En negativ atmosfär kan prägla stämningen hemma utan att någon förstår varför eller hur den kan brytas. Då kan det vara verksamt att prata med en familjeterapeut.

Familjeterapisamtalen kan hjälpa familjen och dess medlemmar att bli mer öppna för att pröva alternativa sätt att relatera. Terapin leder vanligen till att familjen börjar utveckla nya relationsmönster som är mer konstruktiva.

Familjeterapeuterna på Dininsida har god kompetens och lång erfarenhet av arbete med familjer i alla samhällsklasser och alla tänkbara situationer. Här kan alla i familjen känna sig hörda, sedda, förstådda och trygga.

Familjeterapi – så funkar det

Familjen Dursley. Romanfiguren Harry Potters fosterfamilj hade nog mått ganska bra av att gå i familjeterapi.

Familjen Dursley. Romanfiguren Harry Potters fosterfamilj hade nog mått ganska bra av att gå i familjeterapi.

I de flesta fall börjar en familjeterapi med att familjen samlas hos terapeuten. Var och en får berätta sin syn på varför de kommit och vilken förändring de skulle vilja se eller hoppas på. Familjeterapeuten fångar upp de frågor som ställs, de berättelser olika familjemedlemmar ger, deras syn på problem och eventuella förslag till lösningar.

En förutsättning för att familjeterapi ska fungera är att varje familjemedlem känner sig delaktig. Därför skapar familjeterapeuten alltid möjlighet och utrymme så att var och en i familjen får tillräckligt med plats att verkligen bli hörd av de andra. Detta är en central och mycket viktig del.

En familjeterapeutisk process liknar inte den individuella terapeutiska processen särskilt mycket. Familjer får inga aha-moment eller insikter. Enskilda medlemmar kan få det naturligtvis och det kan leda till personliga insikter som påverkar familjen. Men ser man enbart till familjens förändring sker den mer organiskt. Det är svårt att urskilja tydliga genombrott när de sker. I tillbakablickar kan familjer däremot enas om att de fungerar bättre än tidigare, och beskriva varför, men sällan kan någon peka på några specifika utvecklingssteg.

Säg till exempel att någon familjemedlems destruktiva roll brutits som ett resultat av familjeterapin. Det är aldrig enbart den personen som förändrats, utan alla i familjen har gemensamt brutit ett relationsmönster och funnit ett nytt att relatera till varandra. Skillnaderna är subtila och nya roller växer fram successivt i omärkliga små prövande steg hos var och en.

Det egentliga arbetet i en familjeterapi sker mellan behandlingstillfällena och består i att varje familjemedlem gör sitt för att bidra till en förändring. Det förändrade beteendet påverkar övriga familjemedlemmar som var och en, i sin tur också gör sitt för att bidra till positiv förändring. Förändringsprocessen stimuleras på många olika vis och är verkligen en gemensam process på alla sätt och vis.

Varje tillfälle med parterapi eller familjerådgivning brukar vara i 90 min.

Teoretisk bakgrund

Familjeterapi är ett gemensamt projekt med mål och arbetsformer som var och en i familjen frivilligt accepterar. Hela familjen behöver inte samlas på samma gång under familjeterapi, det fungerar utmärkt också när delar av familjen samlas för att lösa problem, klara besvärliga livssituationer eller komma ur en kris.

Det grundläggande synsättet, är att se familjen som ett fundament som familjen och dess medlemmar använder för att övervinna olika svårigheter. Terapin fungerar både vid situationer där problemen ligger hos någon enstaka familjemedlem och när problemen ligger i hur familjen samspelar.

Genom att utgå ifrån att familjens problem är en del av familjens samspelsmönster och se på hur dessa problem uppstår, förbättras familjens integration på flera olika nivåer samtidigt. Resultatet är en stärkt positiv utveckling för familjen som helhet, såväl som för varje enskild familjemedlem.

Då kom familjeterapin

Familjeterapi introducerades i Sverige redan i slutet av 1960-talet, och har sedan dess utvecklats och fått en bred spridning över hela landet. Genom att man tidigt kunde dokumentera positiva effekter av familjeterapi, blev denna riktning en av de första som godkändes för legitimation som psykoterapeut i Sverige. Sedan mer än tjugofem år tillbaka bedrivs en systematisk utvärderingsforskning inom familjeterapiområdet i Sverige.

Relaterat


Faktagranskat den 18 aug 2016 av Johan Wallmark, leg. psykoterapeut, familjebehandlare. Uppdaterat 16 april 2018.