Familjeterapi i Stockholm

Vi erbjuder familjeterapi i Stockholm och gör även hembesök.

Familjeterapi skapar balans i en grupp på flera personer med nära relation till varandra. 

En familj är ett system av relationer där var och en är beroende av de andra, och där varje person påverkar och påverkas.

Familjer förekommer i många olika former, samhällsklasser och kulturella bakgrunder. Även grupper som arbetar eller lever nära inpå varandra kan ses som en familj och bli hjälpta i familjeterapi.

Familjer är ett nätverk av individer
Familjer är ett nätverk av personer med olika roller där alla påverkar och påverkas av de andra.

Oavsett familjeform så påverkar familjemedlemmarna varandra. Hur man själv kommunicerar har exempelvis stor betydelse för hur man själv uppfattas av övriga familjen, och hur man själv uppfattar de andra – och familjen som helhet. Familjen är ett komplext fyrdimensionellt system av relationer som behöver vara i balans för att fungera tillfredsställande för samtliga familjemedlemmar.

En familj som av någon anledning kommit ur balans, kan ha stor hjälp av en familjeterapeut för att hitta tillbaka till värme, glädje och trygghet med varandra.

Hela familjen behöver inte gå i terapi. Familjeterapin behöver inte heller begränsas till just familjemedlemmarna. Även andra som står nära kan delta om de utgör en del av systemet.

Varje familjemedlem ska känna sig hörd, sedd, förstådd och trygg!

Tecken på obalanser kan vara att en eller flera i familjen inte mår bra. Någon kanske har utvecklat en destruktiva roll. En negativ atmosfär kan prägla stämningen hemma utan att någon förstår varför eller hur den kan brytas. Då kan det vara verksamt att prata med en familjeterapeut.

Familjeterapisamtalen kan hjälpa familjen och dess medlemmar att bli mer öppna för att pröva alternativa sätt att relatera. Terapin leder vanligen till att familjen börjar utveckla nya relationsmönster som är mer konstruktiva.

Familjeterapeuterna på Dininsida har god kompetens och lång erfarenhet av arbete med familjer i alla samhällsklasser och alla tänkbara situationer. Här kan alla i familjen känna sig hörda, sedda, förstådda och trygga.

Familjebehandling i hemmet

Förutom att familjen är välkommen till mottagningen, så kan vi även besöka er i hemmet. Ofta är det socialtjänsten som beställler dessa tjänster, men det går lika bra att göra privat.

På privat initiativ: Vi kommer hem till er i familjen och identifierar problemet tillsammans. De familjemedlemmar som är med ges utrymme att uttrycka sina tankar om vad som inte fungerar och behöver förändras. Besöket varar i en och halv timme. Vi avslutar med en sammanfattning och reflektion.

Via socialtjänsten: Familjebehandlare och uppdragsgivare möts och vi familjebehandlare får information om uppdraget. Tillsammans resonerar vi om ett rimligt upplägg.

Vi bokar upp ett gemensamt uppdragsmöte med familjen, där vi förankrar uppdraget och bestämmer ett första möte med familjen.

Så fungerar familjeterapin

I de flesta fall börjar en familjeterapi med att familjen samlas hos terapeuten. Var och en får berätta sin syn på varför de kommit och vilken förändring de skulle vilja se eller hoppas på. Familjeterapeuten fångar upp de frågor som ställs, de berättelser olika familjemedlemmar ger, deras syn på problem och eventuella förslag till lösningar.

En förutsättning för att familjeterapi ska fungera är att varje familjemedlem känner sig delaktig. Därför skapar familjeterapeuten alltid möjlighet och utrymme så att var och en i familjen får tillräckligt med plats att verkligen bli hörd av de andra. Detta är en central och mycket viktig del.

En familjeterapeutisk process liknar inte den individuella terapeutiska processen särskilt mycket. En helt familjer kan inte få några aha-insikter. Däremot kan enskilda medlemmar få det, och det kan leda till personliga insikter som påverkar familjen. Men ser man enbart till familjens förändring så sker den mer organiskt.

Det är svårt att urskilja tydliga genombrott när de sker. I tillbakablickar kan familjer däremot enas om att de fungerar bättre än tidigare, och beskriva varför, men sällan kan någon peka på några specifika utvecklingssteg.

Säg till exempel att någon familjemedlems destruktiva roll brutits som ett resultat av familjeterapin. Det är aldrig enbart den personen som förändrats, utan alla i familjen har gemensamt brutit ett relationsmönster och funnit ett nytt att relatera till varandra. Skillnaderna är subtila och nya roller växer fram successivt i omärkliga små prövande steg hos var och en.

Det egentliga arbetet i en familjeterapi sker mellan behandlingstillfällena och består i att varje familjemedlem gör sitt för att bidra till en förändring. Det förändrade beteendet påverkar övriga familjemedlemmar som var och en, i sin tur också gör sitt för att bidra till positiv förändring. Förändringsprocessen stimuleras på många olika vis och är verkligen en gemensam process på alla sätt och vis.

Ett tillfälle brukar vara i cirka 90 minuter.

Länkar

Familjens hund
Djur har också en roll familjen.

Teoretisk bakgrund

Familjeterapi är ett gemensamt projekt med mål och arbetsformer som var och en i familjen frivilligt accepterar. Hela familjen behöver inte samlas på samma gång under familjeterapi, det fungerar utmärkt också när delar av familjen samlas för att lösa problem, klara besvärliga livssituationer eller komma ur en kris.

Det grundläggande synsättet, är att se familjen som ett fundament som familjen och dess medlemmar använder för att övervinna olika svårigheter. Terapin fungerar både vid situationer där problemen ligger hos någon enstaka familjemedlem och när problemen ligger i hur familjen samspelar.

Genom att utgå ifrån att familjens problem är en del av familjens samspelsmönster och se på hur dessa problem uppstår, förbättras familjens integration på flera olika nivåer samtidigt. Resultatet är en stärkt positiv utveckling för familjen som helhet, såväl som för varje enskild familjemedlem.

Familjeterapi introducerades i Sverige redan i slutet av 1960-talet, och har sedan dess utvecklats och fått en bred spridning över hela landet. Genom att man tidigt kunde dokumentera positiva effekter av familjeterapi, blev denna riktning en av de första som godkändes för legitimation som psykoterapeut i Sverige. Sedan mer än tjugofem år tillbaka bedrivs en systematisk utvärderingsforskning inom familjeterapiområdet i Sverige.

Av Björn Granberg tillsammans med Johan Wallmark, leg. psykoterapeut, familjebehandlare.