Schematerapi

Schematerapi är en vidareutveckling av Kognitiv beteendeterapi (KBT) och har utvecklats av psykologen och forskaren Dr. Jeffrey Young i USA. 

Young upptäckte att traditionell KBT inte riktigt fungerade för personer med djupare personlighets- och relationsproblematik utan skulle behöva integreras med andra metoder. Schematerapin utvecklades med hjälp av influenser från bland annat anknytningsteori, gestaltterapi, KBT och psykodynamisk teori.

Vårt beteende i olika situationer påverkas till stor del av hur vi i grunden uppfattar oss själva och omvärlden, tillsammans med våra samlade erfarenheter av hur vi tidigare hanterat liknande situationer, både medvetet och omedvetet. Under begreppet ”schema” samlas och beskrivs dessa fenomen, därmed namnet schematerapi.

Man kan säga att vi under uppväxten lärt in om oss själva och omgivningen, hur vi bäst hanterar olika situationer. När vi inte får våra känslomässiga behov tillfredsställda under uppväxten så utvecklar vi dysfunktionella scheman som kan ge negativa livsmönster som ständigt upprepas genom livet.

Young utgår från att vi har emotionella kärnbehov som alla människor behöver få tillgodosedda på ett tillräckligt bra sätt under vår barndom och uppväxt.

Emotionella kärnbehov enligt schematerapin

 • trygg anknytning
 • autonomi/självständighet
 • frihet att uttrycka sina känslor och tillåtelse att vara behövande
 • spontanitet och lekfullhet
 • realistiska gränser och självkontroll

För att finna ut vad vi själva har för problematiska scheman fyller man i formulär. Man kartlägger hur det har sett ut tidigare i livet och arbetar parallellt med situationer som är problematiska idag.

Young har utvecklat 18 olika scheman utifrån barnets emotionella kärnbehov som inte blev bemötta på ett tillräckligt bra sätt.

Schematerapins 18 scheman

 • Övergivenhet – instabilitet
 • Misstänksamhet – utnyttjad
 • Emotionell deprivation
 • Oduglighet – skam
 • Social isolering – utanförskap
 • Beroende – inkompetens
 • Sårbarhet – katastrofföreställningar
 • Sammanflätad – outvecklad självständighet
 • Misslyckad
 • Berättigande – grandiositet
 • Bristande självkontroll och självdisciplin
 • Underkastelse (till lags med andras behov)
 • Självuppoffring (självuppoffrande inför andras behov),
 • Sökande av andras bekräftelse och godkännande
 • Negativism/pessimism
 • Emotionell inhibering och överkontrollerad
 • Obevekliga normer/hyperkritisk
 • Straffande

Vi uppfattar våra scheman som sanningar och vi kan till exempel känna oss dragna till händelser och personer som triggar igång något schema och det känns tryggt, trots att det är negativt för oss.

Våra scheman är inte alltid aktiva. När det är lugnt och tryggt i livet kan de vara mer eller mindre vilande men aktivas om vi utsätts för alltför stora påfrestningar. En aktivering av scheman är som att trycka på en känsloknapp och vi agerar dysfunktionellt och ofta med stark affekt utan att förstå varför.

Läs mer om psykoterapi och kognitiv beteendeterapi.

Related termer

Kommentarer inaktiverade.